Celem szkolenia zarządzanie talentami online jest nabycie umiejętności tworzenia i realizacji programu rozwoju kluczowych pracowników w organizacji, w tym umiejętności diagnozowania specyficznych kompetencji i potencjału pracowników oraz budowania indywidualnych planów rozwoju.

Czego się nauczysz?

Konflikty  pojawiają się w każdej organizacji. Ich przyczyna zwykle jest prosta do rozwiązania, pod warunkiem, że umiemy i chcemy mówić wprost o swoich uczuciach i oczekiwaniach. W mediacjach pracowniczych szkolenia bardzo ważna jest rola mediatora szkolenia, który jako narzędzia wykorzystuje przede wszystkim komunikację, prace z emocjami stron i pracę z impasem. Mediacje pracownicze szkolenia przebiegają przez kilka etapów, zaczynając od spotkań wstępnych, następnie wspólnych, kończąc na podsumowaniu, podczas którego osiągane jest porozumienie. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy, dlatego ważne są mediacje pracownicze szkolenia. Dość często mediacje pracownicze związane są z mobbingiem. Ważne jest także wprowadzenie mediacja szkolenia do regulaminu pracy i polityki antymobbingowej.

Przywództwo

Przywództwo – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy; zarządzanie grupą

Model zarządzania sytuacyjnego

Najważniejsze założenia:
 – Rozwój kompetencji pracownika można podzielić na typowe etapy.
-Styl zarządzania należy dostosować do poziomu rozwoju pracownika.
- Poziom rozwoju pracownika określamy w stosunku do konkretnego celu – zadania, które wykonuje.
 -Najbardziej skuteczny w zarządzaniu jest menadżer elastyczny.

Podstawowym założeniem skutecznego zarządzania jest proces dostosowania w trakcie, którego menadżer wraz ze wzrostem dojrzałości pracownika w mniejszym stopniu koncentruje się na zadaniu, a w większym na pracowniku.

Style przywództwa

 • S-1 (Instruowanie), Wysoko Zadaniowe i Nisko Relacyjne: W tym stylu zarządzania celem jest wykształcenie umiejętności niezbędnych do wykonania zadania, żeby pozytywnie wpłynąć na chęci. Zachowania nisko relacyjne utrzymujemy, aby nie utrwalać złych zachowań, a wysoko zadaniowe – by zbudować kompetencje.
 • S-2 (Sprzedawanie), Wysoko Zadaniowe i Wysoko Relacyjne: Tutaj celem osoby zarządzającej jest utrzymanie dobrego nastawienia podwładnego poprzez wysoki poziom zachowań relacyjnych i jednocześnie kształcenie umiejętności, aby stopniowo usamodzielniać pracownika.
 • S-3 (Wspieranie), Nisko Zadaniowe i Wysoko Relacyjne: W tym stylu zarządzania założeniem jest praca z podwładnym, który ma już odpowiednie kompetencje do wykonania zadania, lecz z jakichś powodów nie jest do niego pozytywnie nastawiony. Niski poziom zachowań zadaniowych wynika zatem z braku potrzeby pracy nad kompetencjami, które są wystarczające.
 • S-4 (Delegowanie), Nisko Zadaniowe i Nisko Relacyjne: Tutaj pracownik nie potrzebuje wielkiego zaangażowania ze strony szefa, ponieważ jego zaangażowanie i umiejętności są wystarczające do samodzielnego wykonania zadania.

Czym jest strategia zarządzania?

Strategia Zarządzania:

 • przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości
 • wyrażana jest w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa
 • podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności 

Czym jest komunikacja wewnętrzna?

Komunikacja wewnętrzna wchodzi w skład działów HR, a czasami w działach PR. Ważne jest, aby pamiętać, że zorganizowana komunikacja wewnętrzna powinna występować wkażdej firmie, niezależnie od ilości zatrudnianych w niej pracowników.

Rola i zadania komunikacji wewnętrznej

Z punktu widzenia zarządu komunikacja powinna:

 • wspierać realizację założonego wyniku finansowego
 • wspierać realizację celów strategicznych
 • wpływać na poprawę jakości produkcji/ usług
 • wzmacniać identyfikację pracowników z firmą
 • wpływać na wzrost zaangażowania pracowników

Pracownicy od komunikacji wewnętrznej oczekują:

 • dostarczenia wiedzy i informacji na temat bieżącej sytuacji i przyszłości firmy
 • dostarczenia wiedzy i informacji na temat swojej bieżącej sytuacji i swojej przyszłości w firmie
 • informacji zwrotnej na temat realizowanych celów i zadań słuchania


Kto i po co potrzebuje komunikacji wewnętrznej?

Komunikacja wewnętrzna obejmuje wszystkie kierunki komunikacji. Dostarcza narzędzi, formułuje treści, uzupełnia komunikację bezpośrednią.

Zarząd:

 • wyniki finansowe firmy
 • wsparcie realizacji celów strategicznych
 • wsparcie procesów
 • wizerunek

Współpracownicy:

 • doinformowanie
 • docenianie
 • poczucie bezpieczeństwa i celu
 • identyfikacja z firmą
 • zaangażowanie w pracę

„Komunikatorzy”:

 • planowanie
 • organizowanie
 • kierowanie
 • kontrolowanie
 • komunikowanie (się)

Podczas odbywającego się w Warszawie szkolenia „Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii”. Organizowanego przez High 5 Training Group uczestnicy zapoznają się z aktualnymi trendami i wyzwaniami z obszaru komunikacji wewnętrznej, dowiedzą się, jak zarządzać sytuacją kryzysową oraz zapoznają się z najciekawszymi case study z Polski i świata.

https://www.high5.pl/